ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jovicic Thomas en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Jovicic Thomas heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen.

 3. Een offerteaanvraag is kosteloos. De verzendingskosten, administratiekosten of andere kosten worden niet aangerekend. De prijs per beeld of de totale prijs dekt de volledige kost.

 4. Bij een gewone levering heeft u geen exclusiviteit. Dezelfde beelden of artikels kunnen ook worden geleverd of zijn reeds geleverd aan derden. Exclusiviteit kan verkregen worden onder extra bijkomende voorwaarden.

 5. Op foto's en artikels staan auteursrechten. U mag deze dus niet zonder toestemming overnemen en publiceren, al dan niet met bronvermelding.

 6. Jovicic Thomas blijft steeds eigenaar van de auteursrechten. Indien het werk zonder toestemming gebruikt, voor welk doel dan ook, worden gerechtelijke stappen gezet. Niet alleen zal u dienen te betalen voor het gewone gebruik, maar er komt een schadevergoeding bij zoals voorzien door de auteursrechtenvereniging SOFAM (www.sofam.be). Deze is minimaal 200 % van de standaardprijs voor het publiceren zonder toestemming.

 7. De rechten verkrijgt u als aan twee voorwaarden is voldaan. Steeds wordt de naam van de fotograaf, Jovicic Thomas, vermeld in de publicatie. Dat is bij voorkeur bij iedere individuele foto. Nalaten van de vermelding (zonder dat hiervoor een toelating is verkregen) is een inbreuk op de wetgeving, waarvoor een minimale schadevergoeding zal worden gevraagd van 300% van de standaardprijs. De tweede voorwaarde is een vergoeding, die wordt voldaan via een factuur.

 8. Tenzij anders overeengekomen, bent u niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 9. Het bewerken van de beelden met behulp van beeldbewerkingssoftware is toegestaan mits het uitzicht van de foto onaangetast blijft. Indien u ingrijpende veranderingen wenst door te voeren, gelieve dan op voorhand contact op te nemen.

 10. Bij openbaarmaking van een foto of een artikel dient u terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Jovicic Thomas over te maken.

 11. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de factuur. Betalingen dienen te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.

 12. Nalatigheidsintrest: 1.25% per maand plus 10% forfaitaire schadevergoeding zonder ingebrekestelling. Alleen de rechtbanken van ons arrondissement zijn bevoegd. Wij wijzen u er op dat wij onze activiteiten kunnen stopzetten indien uw vorig betalingsverzoek nog open staat.

 13. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk aan Jovicic Thomas te worden overgemaakt. Jovicic Thomas heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 14. Het bedrag op de factuur is het inclusief B.T.W. Elke kost die voortvloeit uit bijvoorbeeld een internationale betaling of andere bankkosten is voor de rekening van de klant.

 15. Er worden veel inspanningen gedaan om de soorten op het beeldmateriaal correct te determineren. Jovicic Thomas kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die te wijten zijn aan een verkeerde naamgeving van merken of types..

 16. Foto en video gemaakt door Jovicic Thomas kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website en social media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 17. Het geleverde aantal foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

 18. De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

 19. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 20. Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit naar kleur of omgekeerd omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.

 21. De foto’s worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters, kleuraanpassingen of bijgesneden worden.

 22. Een fotosessie van PixelGigant - Jovicic Thomas wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, behoudt de fotograaf het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen en een schadebeding te eisen wegens het niet respecteren van het verworven auteursrecht.

 23. De foto’s worden pas bewerkt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

 24. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele laattijdige leveringen.

 25. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Jovicic Thomas kan enkel via Jovicic Thomas gedrukt worden.

 26. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 27. Offertes zijn 30 dagen na verzenddatum geldig.

 28. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

 29. Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 30. Wie boekt en een voorschot betaalt bij Jovicic Thomas, gaat akkoord en verbindt zich dus ook met de algemene voorwaarden.
   

Ook al is geen schriftelijke overeenkomst vastgelegd, de standaard voorwaarden zoals hierboven vermeld zijn van toepassing op elk gebruik van beeld- of tekstmateriaal.